Cookie beleid sc Leovardia

De website van sc Leovardia is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Commissie Sportiviteit & Respect (S&R)

Commissie Sportiviteit & Respect (S&R)

Statuut Sportiviteit & Respect sc Leovardia


Inhoudsopgave

1.  Doelstelling van het statuut

2.  KNVB Convenant

3.  Gedragsregels

4.  Commissie 'Sportiviteit en Respect': samenstelling, taakstelling en werk- wijze

5.  Sancties

Bijlagen:

1.  Modelformulier incident en conflict rapportage

2.  Overzicht sancties

3.  Actieplan volgend seizoen

1.  Doelstelling van het statuut

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Het bestuur van SC Leovardia wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan door dit statuut in het leven te roepen en een preventief en correctief beleid te voeren dat door on- ze vereniging wordt nageleefd. Als ons uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd:

  •  Respect voor de ander
  •  Geweldloosheid
  •  Aanspreekbaarheid op gedrag
  •  Het bepalen van grenzen bij wat toelaatbaar is en niet

Beleidskader: preventief en correctief optreden

Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt daardoor een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en bij overtreding daarvan er op worden aange- sproken. 

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en derhalve voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.

Dit beleid is in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een duidelijk waarneembare component is.

De uitwerking van beleid is weergegeven in het actieplan en de uitvoering ervan wordt belegd bij een daartoe ingestelde commissie 'Sportiviteit en Respect' (hierna te noemen commissie S&R). Het beleid wordt regelmatig (bijvoorbeeld een keer per jaar aan het eind van elk sei- zoen) door de commissie S&R en het bestuur geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld. Voor het actieplan voor het volgende seizoen wordt verwezen naar bijlage

Dit statuut dient te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het ge- bied van gedragsreglementering. Op grond van de verenigingsstatuten is de bevoegdheid tot het vaststellen van een huishoudelijk reglement voorbehouden aan de Alge- mene Ledenvergadering. Bij bestuursbesluit is besloten tot agendering op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van het plan tot invoering van het Statuut ‘Sportiviteit en Respect’.

De datum van de (officiële) inwerkingtreding van dit statuut is vastgesteld op de dag volgend op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering waarop dit statuut door de Algemene ledenvergadering is vastgesteld.

2.  KNVB convenant

Bij de totstandkoming van dit statuut (gedragsreglement) heeft het KNVB-convenant een dui- delijke rol gespeeld. Het vormt dan ook leidraad en toetssteen voor de inhoud van dit statuut.

Het KNVB convenant luidt als volgt:

“ De ondertekenaars (KNVB, LBA, VVON, BZV, COVS):

stellen vast dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen jegens scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters;

veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport;

benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden;

zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht is op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip;

stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de amateurvoetbalsport;

verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van reeds vastgestelde gedragscodes;

Aan de inspanningsverplichting om dit convenant vorm en inhoud te geven voldoet SC Leovardia, door een algemeen geaccepteerde gedragscode op te stellen die geldigheid heeft voor SC Leovardia en door alles in het werk te stellen tot naleving daarvan.

3.  Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die mee- helpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop wij met elkaar omgaan, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken worden voorzover het de leden van SC Leovardia betreft, vastgelegd in het gedragsreglement waarin wij met name de waarden en normen voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen.

Met betrekking tot het aldus te voeren waarden- en normenbeleid binnen SC Leovardia zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

1.   Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich daarom te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.

2.   Een seniorlid dient bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan:

-     het verrichten van bardiensten;

-     het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval van de tafel waaraan men geze- ten heeft;

-     het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden.

3.   Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt, bij toerbeurt, zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem en zijn teamgenoten gebruikte kleedka- mer (ook bij uitwedstrijdenijden) en het in goede en nette staat houden van het clubgebouw, het sportveldencomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.

4.   Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem persoonlijk aangerichte schade dan wel ver- nieling.

5.   Er is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan eenieder die gebruik maakt van het clubgebouw zich houdt.

6.   Het nuttigen van in het clubgebouw aangeschafte dranken - op het sportcomplex - is buiten het clubgebouw en het terras verboden. Het is niet toegestaan drankverpakkingen achter te laten op en rond de speelvelden.

7.   Een verenigingslid houdt zich aan de aan hem door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van de door hem gepleegde overtreding. De ver- eniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.

8.   Een verenigingslid dient zijn medeleden te corrigeren in het geval deze gedragsregels overtreden.

9.   Een verenigingslid, dat een overtreding van de gedragsregels constateert, meldt dit conform de in dit statuut opgenomen meldingsprocedure.

10. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de verenigingsstatuten, zich dienen te verantwoorden voor de commissie S&R.

  

4.   Commissie 'Sportiviteit en Respect': samenstelling, taakstelling en werkwijze

4.1       Taakstelling

De commissie S&R is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft, die beantwoordt aan de in hoofdstuk 1 vermelde doelstelling:

  •  Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit dat sc Leovardia

-     de door de KNVB op het gebied van te hanteren waarden en normen in de voetbalsport opgestelde regels,

-     het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van waarden en normen (gevoed uit meerderheidsstandpunten voortgekomen uit traditie, gewoonte, integratie enzovoorts) onderschrijft.

  • Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn sport op correcte wijze beoefent.
  • Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van SC Leovardia welke te maken hebben met waarden en normen (opgenomen in hoofdstuk 3 van dit statuut).
  • Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, enzovoorts)

Hieruit worden de volgende deeltaken afgeleid:

1.   Kennismaken met en introduceren van nieuwe leden (adviesbevoegdheid)

-     Het desgewenst voeren van een kennismakingsgesprek met nieuwe leden (en/of de ouders van jeugdleden);

-     het zorgdragen voor een selectief aannamebeleid bij nieuwe (jeugd-) leden (eventu- eel) onderzoek naar status nieuwe speler;

-     het zorgdragen voor een selectief aannamebeleid bij commissie- en/of bestuursleden;

-     het zorgdragen voor een selectief aannamebeleid bij (jeugd)trainers (bijvoorbeeld on- der andere door het opnemen van een gedragscode, behorend bij dit contract);

-     het adviseren bij het aangaan van een sponsorovereenkomst.

 

2.   Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers en spelers

-     Het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met technische staf;

-     het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met commissie(leden);

-     het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met barmede- werk(st)ers;

-     het organiseren van bijeenkomsten met spelers (gedrag, spelregels, sancties, kleed- kamerhygiëne, enzovoorts);

-     het (mede) organiseren van ouderavonden;

-     het verzorgen van voorlichting in het clubblad of op de website van SC Leovardia

 

3.   Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid)

-     Het behandelen van de schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten conform de hierna beschreven werkwijze;

-     het adviseren van het bestuur betreffende de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie;

-     toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie.

 

4.   Bevorderen en organiseren van opleidingen ten behoeve van het verenigings- en tech- nisch kader

-     Bekend maken van themabijeenkomsten en cursussen die door de KNVB worden aangeboden;

-     stimuleren van het bezoeken van themabijeenkomsten en het volgen van cursussen;

-     contacten onderhouden met de afdeling Ondersteuning Clubbesturen van het KNVB district Noord.

 

5.   (Laten) toepassen van KNVB regels en richtlijnen

-     Gebruik maken van KNVB publicaties zoals: Reglementenbundel, bewaarnummer en handleiding voor scheidsrechters;

-     (eventueel) bezoeken van regiovergaderingen.

 

6.   Evaluatie en verslaglegging

-     Jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het actieplan en vastleggen in een jaarverslag;

-     bijstelling van het actieplan voor het komende seizoen naar aanleiding van de evaluatieresultaten;

-     jaarlijkse verslaglegging van commissie S&R ten behoeve van de Algemene Leden- vergadering.


4.2       Samenstelling

De commissie S&R bestaat uit minimaal drie- en maximaal zeven leden, waarvan een voorzitter en een secretaris. De leden kunnen elk één stem uitbrengen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 De leden worden zo mogelijk aangetrokken uit de volgende geledingen van de vereniging:

-     jeugd (bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler);

-     senioren; (voorstel Gerrit van der Berg en of Martijn Koekkoek en of Jan de Jong)

-     technische staf;

-     scheidsrechterscommissie (voorstel Wil Hoen)

-     maximaal één bestuurslid (zie senioren).


De leden worden benoemd door het bestuur.

De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze ten behoeve van het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en ver- slaglegging. De verslaglegging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden.

 

4.3       Werkwijze

De direct leidinggevenden (trainers, leiders, enzovoorts) blijven primair verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis. Dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden. Indien de overtredingen van meer structurele aard zijn wordt de betreffende bestuurscommissie waaronder de activiteit ressorteert ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders of ouders van betrokken jeugdleden horen hierbij.

De commissie S&R wordt ingeschakeld bij wangedrag en/of molestatie of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van de commissie S&R is gebaseerd:

1.   Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan aanspraak maken op het aanmelden van een incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van KNVB en sc Leovardia.

2.   Het incident en/of conflict wordt aangemeld bij het bestuur met behulp van het meldingsformulier zoals opgenomen in bijlage 1. Formulieren dienen binnen een week na het inci- dent dan wel ontstaan van een conflict bij de secretaris schriftelijk te worden ingediend. Alleen tijdig en schriftelijk ingediende formulieren zijn ontvankelijk voor verdere behandeling.

3.   Afhankelijk van de aard dan wel de ernst van het conflict of incident neemt het bestuur op grond van de verenigingsstatuten het besluit tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. Betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie werkdagen schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan de commissie S&R gezonden.

4.   Het bestuur verzoekt binnen twee werkdagen na ontvangst van het ontvankelijk bevonden meldingsformulier aan de commissie S&R de zaak in behandeling te nemen en het bestuur te adviseren omtrent de op te leggen sanctie.

5.   De commissie S&R (na eventueel noodzakelijke mondelinge of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het conflict dan wel incident) deelt uiterlijk binnen een week na ontvangst van het verzoek van het bestuur aan betrokkene(n) schriftelijk mede, welke zaak aangaande het betreffende lid aanhangig is gemaakt.

6.   Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen een week na kennisgeving aan be- trokkene in het bezit van de commissie S&R te zijn.

7.   Op zijn schriftelijke verantwoording wordt betrokkene (eventueel) in de gelegenheid gesteld op een door de commissie S&R te bepalen tijd en plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Hierbij kunnen ook getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden, dit ter beoordeling van de commissie S&R. De commissie S&R maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording en zendt dit ook toe aan alle aanwezigen en het bestuur.

8.   De commissie S&R stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast en adviseert het bestuur hieromtrent schriftelijk uiterlijk binnen drie weken nadat het bestuursverzoek als bedoeld onder punt 4 werd ontvangen.

9.   Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) betrokkene in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van de commissie S&R wordt de commissie daarvoor uitgenodigd. Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de commissie S&R, geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie.

10. Het bestuur stelt betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen statutair geen beroep mogelijk is, behoudens in geval van royement een schriftelijk beroep op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

11. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak wordt door verantwoordelijkheid van het bestuur gepubliceerd in het clubblad en/of op de website van SC Leovardia.

5.   Sancties

Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de.verenigingdstatuten. Sancties kunnen bestaan uit:

1.   Berisping (eventueel alternatieve straf)

2.   Uitsluiting van wedstrijden

3.   Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten

4.   Royement

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap ontzegt.

de 3 eerste vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is derhalve eindoordeel.

Een royement wordt alleen uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder dit statuut met gedragsregels) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen een maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst.

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf, voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafopleg- gingen bij molestaties. Dit laatste overzicht is terug te vinden in bijlage 2.

De commissie S&R in haar advies en het bestuur in zijn besluit, beoordeelt een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers enzovoorts) niet los van de KNVB-reglementen en rapportages (bijvoorbeeld wedstrijdformulier). Toegekende straffen van KNVB-zijde dienen ter discussie als voldoende gedragscorrectief te worden beschouwd. In bijzondere situaties zal het bestuur, na een daartoe uitgebracht advies van de commissie S&R, additionele sanc- ties opleggen.

 

Bijlage 1:   Meldingsformulier Conflicten / Incidenten SC Leovardia

Ingezonden door     

Naam:......................................................................
       

Adres:.....................................................................

Woonplaats….......................................................

Postcode...........................

Telefoonnummer:...........................................

Datum conflict / incident:...........................................

Bij het conflict / incident betrokken lid / leden die gedragsregels hebben overtreden:

......................................................................

 

Korte omschrijving van hetgeen is voorgevallen:

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

 

 

Datum ondertekening formulier:                 ........................................... Handtekening:                                               ...........................................

Dit formulier dient binnen 1 week ingeleverd te zijn bij de secretaris van de vereniging.
email: [email protected]

 

Dit gedeelte uitsluitend in te vullen door de vereniging

 

Afhandeling                                                     Datum:                      Paraaf:

 

Ontvangst secretariaat                                    .................................................

Melding ontvankelijk     ja / nee                      


Ontvangst door commissie S&R                     .................................................


Kennisgeving aan lid /leden door commissie S&R

.................................................

Ontvangst schriftelijk verweer                         ................................................. Mondelinge behandeling door ccommissie S&R

.................................................

Advies van commissie S&R aan bestuur        ................................................. Sanctiebesluit door bestuur

.................................................

Kennisgeving aan lid / leden door bestuur     .................................................

 

Bijlage 2:   Overzicht sancties

 

Onderstaand overzicht geeft de strafmaat van de KNVB aan bij zogenaamde molestaties. Deze strafmaat is leidraad voor het bestuur van SC Leovardia bij het bepalen van de strafmaat voor overtredingen van de gedragsregels, zoals deze zijn beschreven in het ‘Statuut Sportivi- teit en Respect’ van de vereniging SC Leovardia voor zover deze al niet door de KNVB zijn of zul- len worden bestraft.

 

1. Protesteren

alleen gepleegd

samen met een of meer

anderen

a. als niet-speler speelveld betreden zonder toestemming

scheidsrechter (code 7)

berisping tot en met 2 wed- strijden uitsluiting

2 tot en met 4 wedstrij- den

uitsluiting

b. als niet-speler het door woord en/of gebaar te kennen

geven het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter (code 8)

berisping tot en met 4 wed- strijden  uitsluiting

2 tot en met 6 wedstrij- den. uitsluiting

 

2. Belediging in woord en/of gebaar (tegen persoon of

tegen gezag)

alleen gepleegd

samen met een of meer

anderen

a. eenvoudig

2 tot en met 4 wedstrijden. uitsluiting

4 tot en met 6 wedstrij- den. uitsluiting

b. grof

4 tot en met 8 wedstrijden. uitsluiting

6 tot en met 10 wedstrij- den. uitsluiting

c. discrimineren

6 tot en met 10 wedstrijden. uitsluiting

3 tot en met 4 maanden uitsluiting

 

3. Bedreiging

alleen gepleegd

samen met een of meer

anderen

a. dreigen met niet nader omschreven handelen, dan wel

eenvoudig (voorbeeld “Ik krijg je nog wel”)

6 tot en met 8 wedstrijden.

uitsluiting

8 tot en met 10 wedstrij-

den. uitsluiting

b. dreigen met concreet fysiek gewelddadig handelen dam

wel ernstig. (voorbeeld “Ik sla je straks in elkaar”)

8 tot en met 10 wedstrijden uitsluiting

4 tot en met 6 maanden uitsluiting

 

4. Fysiek gewelddadig handelen

alleen gepleegd

samen met een of meer

anderen

a. handtastelijkheden (voorbeeld trekken aan kleding, weg-

duwen enzovoorts)

4 tot en met 10 wedstrijden. uitsluiting

8 tot en met 10 wedstrij- den. 3 tot en met 5 maanden. uitsluiting

b. het gooien en/of trappen van voorwerpen in de richting

van / spuwen naar (niet raak)

6 tot en met 8 wedstrijden. uitsluiting

3 tot en met 5 maanden uitsluiting

c. het gooien en/of trappen van voorwerpen tegen / spu-

wen van (raak)

8 tot en met 10 wedstrijden. uitsluiting

4 tot en met 7 maanden uitsluiting

d. slaan en/of schoppen in de richting van (niet raak)

4 tot en met 7 maanden uitslui- ting

5 tot en met 12 maanden uitsluiting

e. slaan en/of schoppen van (raak, geen pijn)

7 tot en met 12 maanden uit- sluiting

8 tot en met 14 maanden schorsing

 

5.  mishandeling

alleen gepleegd

samen met een of meer

anderen

a. lichte vorm: geen letsel, wel pijn

12 tot en met 24 maanden schorsing

24 tot en met 36 maan- den schorsing

b. middelvorm: letsel (voorbeeld blauw oog)

24 tot en met 36 maanden schorsing

36 tot en met 48 maan- den schorsing

 

 

c. ernstige vorm: genezingsduur: > 10 dagen

36 tot en met 48 maanden schorsing

48 tot en met 60 maan- den schorsing

d. zware vorm: blijvend letsel

ontzetting lidmaatschap KNVB

ontzetting lidmaatschap

KNVB

 

Bron: Handleiding Tuchtzaken. Zie knvb.nl: downloadcentrum

Toelichting op bijlage 2: overzicht sancties

Naast de bestraffing van leden kan ook de vereniging door de KNVB bestraft worden, indien sprake is van molestaties door leden en/of toeschouwers:

-     Een vereniging wordt verantwoordelijk gesteld voor een overtreding, welke is begaan door haar leden en al degenen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie (welke dan ook) bekleden;

-     Een vereniging wordt eveneens verantwoordelijk gesteld voor gedragingen van toe- schouwers, die geen lid zijn van de KNVB, voorzover de vereniging ten aanzien van gedragingen onzorgvuldigheid ten laste wordt gelegd.

Het referentiekader van sancties voor wangedrag en/of molestaties “buiten het speelveld” is hierop gebaseerd.

 

Bijlage 3:   Actieplan volgend seizoen (voorbeeld)

 

1    Inleiding

Een actieplan “Sportiviteit en Respect” dient te worden opgesteld voor aanvang van het sei- zoen door de commissie S&R en wordt vooraf goedgekeurd en vastgesteld in het bestuur.

Het actieplan is een verdere uitwerking van het door het bestuur vastgestelde S&R beleid, waarvoor het door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde statuut Sportiviteit en Respect de basis vormt. Het actieplan geeft een vertaling van het beleid in door of namens de commissie S&R uit te voeren acties en werkzaamheden om het beleid vorm en inhoud te geven. Hoofdstuk 4 van het statuut Sportiviteit en Respect geeft de kaders aan waarbinnen de commissie S&R haar werkzaamheden uitvoert. Met name het onderdeel taakstelling geeft een overzicht van de taken, die door de commissie in het actieplan verder wordt uitgewerkt door middel van het samenstellen van een gestructureerd activiteitenoverzicht, waar mogelijk en zinvol voorzien van een tijdsplanning en een budgettair kostenoverzicht.

Een gedeeltelijke uitwerking van een dergelijk actieplan is hieronder vermeld (paragraaf 3), voorafgegaan door een wat meer expliciete uitwerking van de beleidskaders als vastgelegd in het statuut (paragraaf 2).

2    Uitwerking beleidskaders

2.1 Preventief beleid: Voorkomen is beter dan genezen.

Preventief beleid kan worden gevoerd door bijvoorbeeld de volgende maatregelen te nemen:

1.   Het aanstellen van geschikte wedstrijdcoördinatoren

2.   Het aanstellen van geschikte leiders en aanvoerders

3.   Het aanstellen van geschikt technisch kader (trainers, coaches)

4.   Het constant selecteren van geschikt overig kader (leider, teamouder)

5.   Scholing van kaderleden

6.   Het voeren van een duidelijk en consequent verenigingsbeleid

 

2.1.1 Het aanstellen van geschikte wedstrijdcoördinatoren

Wedstrijdcoördinatoren dragen zorg voor de ontvangst en begeleiding van de scheidsrech- ters, dus ook de verenigingsscheidsrechters. Wenselijk is een wedstrijdcoördinator per (thuis)wedstrijd aan te stellen en deze ook als zodanig op het wedstrijdprogramma te vermel- den. Aanstelling vindt plaats door het betrokken wedstrijdsecretariaat, jeugd/pupillen of senio- ren selectie/recreatie/dames.

1. Tot de taak van een wedstrijdcoördinator behoort:

-     gastheer zijn, begeleiding in de rust en na afloop, begeleiding bij calamiteiten;

-     dat hij een vast punt afspreekt waar hij zich bevindt langs het veld.

 

2. Tot de taak van de vereniging behoort:

-     dat voor de wedstrijden bij alle partijen bekend is wie de wedstrijdcoördinator is;

-     dat aan de scheidsrechter wordt gemeld wie verantwoordelijk is voor de ontvangst;

-     dat de ontvangst bij voorkeur geschiedt in een aparte ruimte, zodat de scheidsrechter weet waar hij zich na de wedstrijd moet melden;

-     dat bij een dreigende molestatie gezorgd wordt voor een afdoende bescherming.

 

2.1.2 Het aanstellen van geschikte leiders en aanvoerders

Leiders, coaches en aanvoerders zijn de vertegenwoordigers van de vereniging. Zij behoren voor aanvang van het seizoen duidelijke instructies te krijgen:

-     zij behoren de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters tot steun te zijn;

-     zij steunen te allen tijde de scheidsrechter en hebben dus geen verbale bemoeienis met de wedstrijdleiding;

-     zij zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en handelen overeenkomstig.

 

2.1.3 Het aanstellen van geschikt technisch kader

Trainers bepalen ook mede het gezicht van de vereniging. Niet ontkend kan worden dat het gedrag van trainers aanleiding kan zijn tot agressief gedrag. Bij de selectiecriteria moet men hiermee rekening houden. Niet moet worden nagelaten trainers zonodig te corrigeren.

2.1.4 Het constant selecteren van geschikt overig kader

Hierbij moet worden gedacht aan bestuursleden, jeugdcommissieleden, jeugdleiders, vereni- gingsscheidsrechters en clubgrensrechters. Ook zij vertegenwoordigen de vereniging en de uitstraling naar buiten wordt vaak afgelezen aan deze groep.

Wie anderen regels oplegt moet zelf van onbesproken gedrag zijn: elk kaderlid is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie!

2.1.5 Scholing van kaderleden (opnemen in jaarplan)

Het beleid van een vereniging is erop gericht, dat het kader voldoende is geschoold. De vereniging dient een actief beleid te voeren ten aanzien van het volgen van cursussen.

-     Aan het begin van elk seizoen worden de nieuwe spelregels geïntroduceerd voor spelers, leiders, verenigingsscheidsrechters, grensrechters en trainers, waarbij tevens de geldende gedragscodes worden besproken;

-     De vereniging vergoedt, indien van toepassing, de kosten voor het volgen van cursussen;

-     De vereniging vergoedt indien gewenst de onkosten van de verenigingsscheidsrechters tegen de binnen de KNVB geldende tarieven;

-     De vereniging abonneert zich op terzake doende sportvakbladen en draagt zorg, dat deze bij de betrokken kaderleden terecht komen.

 

2.1.6 Het voeren van een duidelijk en consequent verenigingsbeleid

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid in al zijn facetten. Om dit beleid vorm te geven worden maatregelen, dan wel regels uitgevaardigd, die op een adequate wijze duidelijk zijn voor leden en supporters.

-     De commissie S&R voert desgewenst een introductiegesprek met het aanmeldende lid, waarbij aandacht wordt besteed aan de binnen de KNVB en de vereniging geldende regels en richtlijnen.

-     Het aanmeldingsformulier is voorzien van een bijlage waarin deze gedragscode is vermeld en die het nieuwe lid voor akkoord ondertekent. Voor bestaande leden wordt de gedragscode aan het begin van het seizoen op de website vermeld, zodat ook zij daarvan (bij herhaling) kennis kunnen nemen.

-     Het bestuur laat (bij herhaling) duidelijk weten aan leden en supporters, dat verbaal en fysiek geweld niet wordt geduld en wanneer dit van toepassing is, daar sancties treft;

-     Na wedstrijden wordt erop toegezien, dat niet met de scheidsrechters wordt geredetwist over hun beslissingen;

-     Verenigingsscheidsrechters vermelden gele en rode kaarten op het wedstrijdformulier; het kader stimuleert hen dat ook te doen;

-     Het deelnemen aan en het houden van spelregelwedstrijd wordt gestimuleerd;

-     Bij berichtgeving op de website en de media wordt erop toegezien dat terughoudendheid ten opzichte van de scheidsrechter wordt betracht.

2.2 Correctief beleid: zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Bij wangedrag dienen maatregelen genomen te worden. De bedoelde maatregelen richten zich tegen wangedrag tegen scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechters en (verenigingska- der van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Onder het hier bedoelde wangedrag vallen natuurlijk in elk geval beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen en handtastelijkheden.

Gelet op de bevoegdheden van het bestuur moet onderscheid gemaakt worden in:

-     niet te tolereren gedrag van leden van de vereniging;

-     niet te tolereren gedrag van niet-leden van de vereniging.

 

2.2.1    Wangedrag van leden

 De vereniging legt straffen op aan leden, die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (onder andere slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid).

Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging variëren de straffen van een schorsing voor beperkte duur tot royement. In alle gevallen bestaat de mogelijkheid, dat het bestuur van de vereniging het desbetreffende lid - hangende de verenigingsprocedure - met onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing oplegt.

Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat het bestuur het treffen van voorlopige maatregelen jegens een zich misdragend lid niet laat afhangen van de (later te ontvangen) uitkomsten van de KNVB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de Tuchtcommissie van de KNVB bekend is, wordt met het bepalen van de definitieve strafmaat door het bestuur hiermee reke- ning gehouden. De commissie S&R in haar uiteindelijk advies en het bestuur in zijn besluit, beoordelen een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers enzovoorts) immers niet los van de KNVB-reglementen en rapportages (bijvoorbeeld: wedstrijdenformulier).

De vereniging verplicht zich bij misdragingen van leden:

-     politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een (kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;

-     volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het zo nodig doen van aangifte;

-     politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden;

-     zich bij het effectueren van opgelegde sancties zonodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;

-     meldingen van andere verenigingen over misdragingen van verenigingsleden tijdens uitwedstrijden aanhangig te maken bij de commissie S&R;

 

2.2.2    Wangedrag van niet-leden

De vereniging ontzegt de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouw, slotparagraaf) aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechter(s), asssitent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegen- partij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (onder andere beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (onder andere slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid).

De duur van het toegangsverbod hangt mede af van de aard en zwaarte van de misdraging. Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat de vereniging het treffen van maatregelen jegens een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of justitie.

De vereniging verplicht zich bij misdragingen van niet-leden:

-     politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een (kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;

-     volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het zo nodig doen van aangifte;

-     politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden;

-     zich bij het effectueren van opgelegde sancties zonodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;

-     de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van supporters;

-     alle vormen van fysiek geweld jegens scheidsrechter(s), asssistent-scheidsrechter(s), (kader)leden van de bezoekende vereniging, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, schriftelijk aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van getuigen.

 

2.2.3    Overig beleid

De vereniging spreekt de intentie uit om:

-     een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren;

-     bij aanmelding van een nieuw lid een eventueel door de andere vereniging opgelegde sanctie over te nemen;

-     bij overschrijving naar een andere vereniging deze op de hoogte te stellen van de opgelegde sanctie.

 

Bijlage 4:   Activiteitenoverzicht volgend seizoen (voorbeeld)

 

Benoeming taken:

1.   Kennismaken met en introduceren van nieuwe leden (adviesbevoegdheid)

A.   Het desgewenst voeren van een kennismakingsgesprek met nieuwe leden (en/of de ouders van jeugdleden); het kenbaar maken van gedragsregels aan nieuwe leden via een bijlage bij het aanmeldingsformulier en op regelmatige tijdstippen via het clubblad en/of website.

B.   Het zorg dragen voor een selectief aannamebeleid bij nieuwe (jeugd)leden (eventueel onderzoek naar status nieuwe speler).

C.  Het zorg dragen voor een selectief aannamebeleid bij commissie- en/of bestuursleden.

D.  Het zorg dragen voor een selectief aannamebeleid bij (jeugd)trainers en het opnemen van een gedragscode bij het contract.

E.   Het adviseren bij het aangaan van een sponsorovereenkomst.

2.   Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers en spelers (opnemen in jaarplan)

A.   Het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met technische staf.

B.   Het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met commissie(leden).

C.  Het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met barmedewerk(st)ers.

D.  Het organiseren van bijeenkomsten met spelers (gedrag, spelregels, sancties, kleedkamerhygiëne, enzovoorts)

E.   Het (mede) organiseren van ouderavonden.

F.   Het verzorgen van voorlichting in het clubblad en/of website.

 

3.   Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid)

A.   Het behandelen van de schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten conform de hierna beschreven werkwijze.

B.   Het adviseren van het bestuur inzake de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie.

C.  Toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie.

 

4.   Bevorderen en organiseren van opleidingen ten behoeve van het verenigings- en technisch kader

A.   Bekend maken van themabijeenkomsten en cursussen die door de KNVB worden aangeboden.

B.   Stimuleren van het bezoeken van themabijeenkomsten en het volgen van cursussen.

C.  Contacten onderhouden met de afdeling “Ondersteuning Clubbesturen” van het KNVB district Noord.

 

5.   Toepassen van KNVB regels en richtlijnen

A.   Gebruik maken van KNVB-publicaties zoals: Reglementenbundel, bewaarnummer en handleiding voor scheidsrechters;

B.   (eventueel) Bezoeken van regiovergaderingen.

 

6.   Evaluatie en verslaglegging

A.   Jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het actieplan en opnemen in de stukken van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (zie C).

B.   Bijstelling van het actieplan voor het komende seizoen naar aanleiding van de evaluatie- resultaten.

C.  Jaarlijkse verslaglegging van commissie S&R ten behoeve van de Algemene Ledenver- gadering.

 

Toelichting op bijlage 4: Planning activiteitenoverzicht

 

 

Taak

 

Wie

 

Wanneer

 

Bud- get

 

Opmerkingen

 

Check

 

1.A

cie S&R

 

adhoc bij aanmelding nieuw lid

 

via clubblad en/of website

aan het begin van elk sei- zoen

 

 

1.B

 

cie S&R

 

advies op verzoek v/h bestuur

 

 

 

 

1.C

 

cie S&R

 

advies op verzoek v/h bestuur

 

 

 

 

1.D

 

cie S&R

 

advies op verzoek v/h bestuur

 

 

 

 

1.E

 

cie S&R

 

advies op verzoek v/h bestuur

 

 

 

 

 

2.A

 

cie S&R

 

aanvang seizoen (augustus)

 

 

 

 

2.B

 

cie S&R

 

aanvang seizoen (augustus.)

 

 

 

 

2.C

 

barbeheerder

 

voor aanvang competitie(begin september)

 

 

 

 

2.D

 

trai- ners/leiders

 

voor aanvang competitie (be- gin september)

 

 

 

 

2.E

 

jeugdcom- missie

 

november

 

in aanwezigheid van com-

missie S&R lid

 

 

2.F

 

cie S&R

 

3x per jaar + adhoc indien no- dig

 

 

 

 

 

3.A

 

cie S&R

adhoc bij meldingen van inci- denten/problemen

 

 

 

 

3.B

 

cie S&R

adhoc bij meldingen van inci-

denten/problemen

 

 

 

 

3.C

 

cie S&R

 

na opleggen sanctie

 

 

 

 

 

4.A

 

cie S&R

conform KNVB opleidings-

schema

 

 

op aangeven van bestuur

 

 

4.B

 

cie S&R

permanent onder alle (potenti-

ële) kaderleden

 

 

wervingstaak!

 

 

4.C

 

cie S&R

 

1x per maand

 

 

telefonisch en/of per email

 

 

 

5.A

 

cie S&R

permanent op de hoogte blij-

ven van veranderingen

 

vraagbaak in vereniging inza

ke reglementen

 

 

5.B

 

cie S&R

 

mei en november

 

in overleg met bestuursafge

vaardigde

 

 

 

6.A

cie S&R /

bestuur

 

juni

 

 

 

 

6.B

cie S&R /

bestuur

 

juni

 

 

 

 

6.C

cie S&R /

bestuur

 

oktober

 

vaststelling verslag door het

bestuur

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!